کسب و کار

کسب و کار

پشتیبانی تک وست از کارآفرینان در آفرینش کسب و کارهای جدید، همراهی و حمایت در مسیر رشد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، بستر مناسبی برای دستیابی سریع به اهداف و شکوفایی را فراهم آورده است. بستری که ویژگی های بارز آن عبارتند از:

  • سرعت و امکان دستیابی به اهداف
  • تسهیل ورود به بازار و گسترش بازار
  • فرصت تجهیز کسب و کار به منابع مدیریتی و سرمایه انسانی مورد نیاز
  • فرصت توسعه فناوری همگام با روند جهانی
  • فرصت جذب سرمایه گذار و تامین مالی
  • ورود به زنجیره ارزش شرکت های گروه
تحقق این مهم به شیوه های زیر امکان پذیر است:
  1. ۱٫ بررسی طرح تجاری و مشارکت در بهبود و اصلاح آن با هدف ایجاد کسب و کار جدید و ارزش افزا
  2. ۲٫ سرمایه گذاری از طریق مشارکت در توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری
  3. ۳٫ حمایت از کسب و کارها در ابعاد مختلف تحقیق و توسعه، بازار، مالی و مدیریتی
  4. ۴٫ مشارکت در توسعه، نگهداشت، مراقبت و بهبود کسب و کار در مسیر بلوغ آن و ایجاد قابلیت تامین مالی مشترک توسط سرمایه گذاران بین المللی