کار آفرینان و صاحبان ایده

کار آفرینان و صاحبان ایده

پشتیبانی تک وست از کارآفرینان در آفرینش کسب و کارهای جدید، همراهی و حمایت در مسیر رشد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، بستر مناسبی برای دستیابی سریع به اهداف و شکوفایی را فراهم آورده است. بستری که ویژگی های بارز آن عبارتند از:

 • سرعت و امکان دستیابی به اهداف
 • تسهیل ورود به بازار و گسترش بازار
 • فرصت تجهیز کسب و کار به منابع مدیریتی و سرمایه انسانی مورد نیاز
 • فرصت توسعه فناوری همگام با روند جهانی
 • فرصت جذب سرمایه گذار و تامین مالی
 • ورود به زنجیره ارزش شرکت های گروه
تحقق این مهم به شیوه های زیر امکان پذیر است:
  . بررسی طرح تجاری و مشارکت در بهبود و اصلاح آن با هدف ایجاد کسب و کار جدید و     ارزش افزا

  . سرمایه گذاری از طریق مشارکت در توسعه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری

  . حمایت از کسب و کارها در ابعاد مختلف تحقیق و توسعه، بازار، مالی و مدیریتی

  . مشارکت در توسعه، نگهداشت، مراقبت و بهبود کسب و کار در مسیر بلوغ آن و ایجاد     قابلیت تامین مالی مشترک توسط سرمایه گذاران بین المللی