سرمایه گذاری

سرمایه گذاری

رشد چشمگیر و فزاینده سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هزاره سوم، نشان از سودمندی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و آینده نگری صاحبان سرمایه دارد. آنچه که امروز در ایران نوپاست.

کار آزمودگی تک وست در آفرینش و رشد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستاوردهای پانزده سال فعالیت در این حوزه هم پای روند جهانی، فرصتی بی بدیل را فراهم آورده است تا با صاحبان سرمایه -با الگوهای متنوع- در جای جای آفرینش و یا رشد کسب و کارهای موجود و آتی، مشار کتی پایدار بوجود آورد.

روش های همکاری

  1. ۱٫ همراهی و ایجاد نهادهای سرمایه گذاری جسورانه ( VC Fund) و مدیریت اجرایی آن شامل ارائه گزینه های سرمایه گذاری و راستی آزمایی ( Due Diligence ) گزینه ها در تمامی ابعاد سرمایه های انسانی، بازار، مشتری، محصول، فرایند، مالی و حسابداری و سرمایه گذاری و ریسک
  2. ۲٫ همکاری با شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه گذاران بزرگ حقوقی و حقیقی در زمینه سرمایه گذاری های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  3. ۳٫ تأمین مالی با بازده ثابت و بلند مدت با بهره گیری از ظرفیت بازارهای مالی
  4. ۴٫ پذیرش سرمایه گذار از طریق عرضه سهام شرکت های موجود
  5. ۵٫ بررسی طرح های کسب وکار پیشنهادی از لحاظ صرفه اقتصادی و شراکت در اجرای آن