سرمایه گذاران

سرمایه گذاران

رشد چشمگیر و فزاینده سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هزاره سوم، نشان از سودمندی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری و آینده نگری صاحبان سرمایه دارد. آنچه که امروز در ایران نوپاست.

کار آزمودگی تک وست در آفرینش و رشد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستاوردهای پانزده سال فعالیت در این حوزه هم پای روند جهانی، فرصتی بی بدیل را فراهم آورده است تا با صاحبان سرمایه -با الگوهای متنوع- در جای جای آفرینش و یا رشد کسب و کارهای موجود و آتی، مشار کتی پایدار بوجود آورد.

روش های همکاری

. همراهی و ایجاد نهادهای سرمایه گذاری جسورانه ( VC Fund) و مدیریت اجرایی آن شامل ارائه    گزینه های سرمایه گذاری و راستی آزمایی ( Due Diligence ) گزینه ها در تمامی ابعاد سرمایه     های انسانی، بازار، مشتری، محصول، فرایند، مالی و حسابداری و سرمایه گذاری و ریسک
. همکاری با شرکت های تأمین سرمایه و سرمایه گذاران بزرگ حقوقی و حقیقی در زمینه سرمایه     گذاری های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
. تأمین مالی با بازده ثابت و بلند مدت با بهره گیری از ظرفیت بازارهای مالی
. پذیرش سرمایه گذار از طریق عرضه سهام شرکت های موجود
. بررسی طرح های کسب وکار پیشنهادی از لحاظ صرفه اقتصادی و شراکت در اجرای آن