خانه / اخبار / بازدید معاون وزیر تعاون از شرکت ققنوس و تکوست / وزارت تعاون به عنوان رگولاتور توکن آب‌پارس شناخته می‌شود

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: بلاکچین فرصت خوبی را در زمینه تأمین مالی جمعی و خرد برای تعاونیها فراهم میکند

رونمایی و عرضه خصوصی اولین توکن دیجیتال کشور با نام «آبپارس» با همکاری کنسرسیوم ققنوس و شرکت تعاونی آبرسانی فلات مرکزی پارس در هتل سیمرغ، دهم دیماه برگزار شد. بنیانگذاران این شرکت از فعالان اقتصادی ایران هستند و این توکن از طریق ققنوس، شبکهای بلاکچینی که بنیانگذارانش شرکتهای فناوری اطلاعات معتبر و بزرگترین بانکهای کشور و شرکت تکوست هستند، انجام میشود.
باتوجه به اینکه قرار است از پتانسیل تعاونیها هم در این فناوری استفاده میشود، در این خصوص با محمدجعفر کبیری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفتوگوی کوتاهی داشتیم که در ادامه میخوانید.
کبیری در پاسخ به این سؤال که راهکارهای مبتنی بر تکنولوژی چقدر میتواند در مسالهای مانند آب مفید باشد، گفت: «فناوری بلاکچین و توکنایزکردن پروژهها و مجموعهها کمککننده در تأمین مالی جمعی و خرد برای شرکتهایی است که در بستر قانون تعاون فعالیت میکنند. این موضوع میتواند بهشدت برای اقتصاد امروز ایران مناسب باشد. ما نقدینگی بسیار قابل توجهی بهصورت خرد داریم که رها شده است. اگر بهجای اینکه نقدینگی در یک سیستم بانکی برود، در پروژههای مشخصی که نیاز به تأمین مالی دارند، بهکار گرفته شود، فرصت خوبی را در شرایط فعلی اقتصاد کشور ایجاد میکند.»
او با اشاره به بحث نظارتپذیری، توسعه شفافیت در تأمین مالی و استفاده از این منابع، توضیح داد: «دو بال فناوری و شفافیت میتواند به رونق و توسعه فعالیتهایی که حجم بالایی از سرمایهگذاری را دارند، اما از منابع خرد مردمی تاکنون استفاده نکردهاند، کمک کند. علاوه بر این پروژههای کوچک در این فضا میتوانند برای خود بازاریابی کنند و از این طریق تأمین مالی خود را انجام دهند.»

باید قدم گذاشت و شروع کرد
در فضای تأمین مالی دغدغهای که مطرح میشود این است که باتوجه به تجربههای ناموفقی که در موسسههای مالی و اعتباری و سکههایی مانند ثامن وجود داشته، اعتماد مردم هم کمتر شده است. کبیری در پاسخ به این سؤال که در اجرای این برنامه هم از لحاظ قانونی ممکن است مشکلی بهوجود بیاید یا نه، گفت: «بههرحال این موضوع جدید است و از لحاظ فنی، حقوقی و اعتباری نیاز به مذاکرات با ذینفعان و نهادهای حاکمیتی مختلفی دارد، اما جاهایی مانند دولت اگر بخواهند از این فناوریهای نو برای تأمین مالی استفاده کنند، حتماً با استفاده از همین بستری که در فضای غیرمتمرکز وجود دارد، باید بر روی بحث شفافیت و نظارت تلاش کنند. در این موارد نیز باید پسزمینه قوی وجود داشته باشد تا اگر در تأمین مالی پروژهای شکست بخورد، بتوان کل پروژه را حفظ کرد تا نگرانی بهوجود نیاید.»
او با بیان اینکه اکنون استفاده از این ظرفیت را در بخش تعاون داریم، توضیح داد: «در حال حاضر در استفاده از فناوری بلاکچین، بحث ظرفیت صندوق ضمانت سرمایهگذاری یا نظایر آنها را مطرح کردهایم تا مطمئن شویم اگر پروژه اولی از این طریق تأمین مالی شود با کمترین آسیب و ریسک همراه باشد. هرچند هر پروژهای ریسک خود را دارد ولی معتقد هستیم که باید در این مسیر قدم گذاشت و کار را شروع کرد.»

۰ دیدگاه
یک دیدگاه بگذارید