فناوری

فناوری

شتاب رشد فناوری و دانش اطلاعات و ارتباطات در دو دهه گذشته و تاثیر شگرف آن بر نحوه زیست انسان، نقشه راه کسب و کارهای آتی را در تمام جهان ترسیم کرده است. شتابی روزافزون که دنیای عصر دیجیتال و الکترونیک را به سمت و سوی هوشمندی، مدیریت کلان داده ها، رابط انسان و ماشین، رایانش ابری و از این دست به پیش می راند. بنیان مجموعه کسب و کارهای تک وست با بهره مندی از توان فنی و دانش روز به منظور بومی سازی این روند شکل گرفته است. آنچه که به تولید محصولات، ارائه راهکارها و خدماتی مبتنی بر دانش فناوری اطلاعات منجر شده است تا همگام با روند جهانی به بهبود فرایندهای چرخه اقتصادی و زندگی مردم منجر شود. آنچه برای نخستین بار با ارائه راهکارهای جامع بانکداری مدرن آغاز شده و با انواع خدمات و راهکارهای پرداخت و پرداخت خرد ادامه یافته است. همگام با روند جهانی رشد فناوری نگاه استراتژیک تک وست مبتنی بر ایجاد هم راستایی میان رشد فناوری و بهبود و زندگی مردم شکل گرفته و سر لوحه کسب و کارهای موجود و آتی آن قرار گرفته است..