تکوست با نگاه به آینده، آینده‌ای پویا برای دانش و تکنولوژی، کارآفرینی، سرمایه و ثروتی پایدار و رو به رشد را رقم می‌زند.